مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

  • بررسی سطوح ایمنی در زیر ساخت ها و شریان های حیاطی
  • شناسایی پتانسیل های خطرساز و دسته بندی آنها
  • طراحی مکانیزم های موثر در کاهش خطرپذیری و ارتقای ایمنی تاسیسات
  • ارائه ساختارهای مدیریتی و اجرایی برای مقابله با حوادث و بلایا
  • تهیه بانک های اطلاعاتی از شرایط موجود زیرساخت ها و شریان های حیاطی

baner-paein