پروژه های انجام شده

کارفرما : شرکت گاز استان اصفهان- بهداری

پیمانکار:

زمان شروع پیمان :

کاربری :

متراژ:

توضیحات:

 

کارفرما : شرکت گاز استان اصفهان-گاز رزمندگان

پیمانکار:

زمان شروع پیمان :

کاربری :

متراژ:

توضیحات:

 

کارفرما : پرشیا سفال

پیمانکار:

زمان شروع پیمان :

کاربری :

متراژ:

توضیحات:

 

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

پیمانکار:

زمان شروع پیمان :

کاربری :

متراژ:

توضیحات:

 

کارفرما : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

پیمانکار:

زمان شروع پیمان :

کاربری :

متراژ:

توضیحات:

 

کارفرما : معاونت مهندسی ناجا-مرکز اجرایی

پیمانکار:

زمان شروع پیمان :

کاربری :

متراژ:

توضیحات:

 

baner-paein