سازه و مقاوم سازی

  • طراحی و محاسبه انواع سازه ها
  • تهیه طرح تعمیر و تقویت برای سازه های آسیب دیده
  • تهیه طرح های بهینه سازی سازه ای
  • طراحی و مقاوم سازی سازه های صنعتی
  • مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای
  • مطالعات مراحل مقدماتی هر پروژه بصورت مطالعه محدودیتها،امکانات طبیعی زمین در طرح های مختلف،انتخاب ساختگاه مناسب برای سازه های گوناگون و مطالعه خاص ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک لرزه ای جهت پروژه های خاص
  • مطالعات ژئوتکنیکی لرزه ای (مطالعات زمین لغزش،روان گرایی و تشدید)
  • مطالعات ویژه شامل مطالعات لرزه خیزی و تحلیل خطر ساختگاه وتعیین طیف طرح ساختگاه