نظارت عالیه ومقیم

  • نظارت عالیه و مقیم بر حسن انجام عملیات اجرایی
  • تهیه دفترچه آنالیز و برآورد و تنظیم اسناد مناقصات