سهامداران

 

آقای مهندس محمدرضا زاهدی                                               سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای مهندس محمد کتیرائی                                                       سمت: رئیس هئیت مدیره

آقای مهندس سید حسین هاشمی فشارکی                            سمت:نایب رئیس هیئت مدیره

 

baner-paein