دعوت به همکاری

این مشاور جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید.

  •  مهندس عمران و محاسب با حداقل سابقه طراحی 5 سال بصورت مرتبط.
  •  مهندس ناظر با مدرک عمران، مکانیک، ایمنی صنعتی و کنترل پروژه با حداقل سابقه نظارت 5 سال.
  •  مهندس معمار جهت انجام خدمات فاز 2 معماری با حداقل سابقه طراحی 3 سال بصورت مرتبط.

لذا از همکاران متقاضی  دعوت می گردد سوابق خود را ارائه نمایند.