عضویت شهرگان در FIDIC

شرکت مهندسین مشاور ساز و برگ شهرگان عضو FIDIC  شد.